Jukki.pl - sklep z artykułami dla niemowląt oraz małych dzieci.
Regulamin Newslettera

 

REGULAMIN NEWSLETTER JUKKI.PL 

https://jukki.pl/  

 

 

Sprzedawca/Usługodawca: 

 

JUKKI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby: ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin i adres do korespondencji: Gospodarcza 23C , 20-211 Lublin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870177; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 500.000,00 zł.; NIP 9462701865, REGON 38755446000000, adres poczty elektronicznej: sklep@jukki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 692340514. 

 

I. USŁUGA NEWSLETTER 

 

 1. Regulamin opisuje zasady świadczenia usługi Newsletter w ramach Sklepu Internetowego (dalej: „Regulamin Newsletter”). 
 2. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera (zawarcie umowy o świadczenie Newslettera) następuje po poprawnym przejściu następujących etapów przez Klienta: 
 3. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach odpowiedniego pola); oraz 
 4. wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranym kanałem (e-mail i/lub telefon/ komunikatora WhatsApp) oraz zaakceptowanie Regulaminu Newsletter (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku ZAPISZ), a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail (link aktywacyjny dotyczy jedynie Newslettera przesyłanego na podany adres e-mail). 
 5. Newsletter obejmuje: 
 • otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił JUKKI swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług JUKKI i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych; lub/oraz 
 • otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił JUKKI swój numer telefonu komórkowego, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług JUKKI i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych. 

6. Newsletter świadczony jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. 

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

 • korzystania z Newslettera w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu Newsletter, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; 
 • podawania JUKKI wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych; 
 • niezwłocznego aktualizowania danych podanych JUKKI w związku z zawarciem umowy o świadczenie Newslettera; 
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste. 

8. Korzystanie z Newslettera, w tym zawarcie umowy o świadczenie Newslettera, wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie, a w przypadku Newslettera przesyłanego za pośrednictwem wiadomości SMS/komunikatora WhatsApp na numer telefonu komórkowego, konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. Klient musi posiadać aktywny adres e-mail i/lub aktywny numer telefonu komórkowego. 

9. Korzystanie z Newslettera jako Usługi Elektronicznej jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata. JUKKI oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. 

 

II. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

 1. Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez JUKKI lub jej partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują JUKKI lub podmiotom, z którymi JUKKI zawarła odpowiednie umowy. 
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Newslettera, bez ograniczeń terytorialnych. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

III. REKLAMACJE 

 

 1. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z Newsletterem w formie reklamacji. Reklamacje można składać na przykład mailowo na adres e-mail: hello@news.jukki.pl. 
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez JUKKI następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację. 

 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez JUKKI jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Newslettera. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies. 

 

 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTER

 

 1. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rozwiązanie umowy o świadczenie Newslettera), w szczególności poprzez naciśnięcie przycisku: “WYPISZ MNIE” znajdującego się w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela serwisu do użytkownika w ramach usługi Newsletter. 
 2. Wypisanie się z jednego z kanałów Newslettera, nie powoduje automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów Newslettera.  
 3. JUKKI może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów: 
 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez JUKKI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Newslettera lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, np. aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Newsletter; 
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu Newsletter, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez JUKKI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Newsletter; 
 •  zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze JUKKI poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a JUKKI. 

4. JUKKI swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter. 

5. JUKKI może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania z Newslettera, a także wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta pkt II. ust. 5 lit. a Regulaminu Newsletter. 

6. JUKKI może dokonać także zmiany niniejszego Regulaminu Newsletter w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej. 

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Newsletter, JUKKI udostępni tekst jednolity Regulaminu Newsletter poprzez jego publikację w ramach Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do Newslettera lub wiadomości SMS/komunikatora Whatsapp przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie. 

8. Zmiana Regulaminu Newsletter wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Newslettera w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu Newsletter. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Regulamin Newsletter obowiązuje od dnia 2024.06.03. 
 2. Umowa o świadczenie Newslettera zawierana jest w języku polskim. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Newslettera następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail lub wiadomości SMS/wiadomośći przez Whatsapp na numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newsletter mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego 

 

do góry
X
Jukki
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium