Jukki.pl - sklep z artykułami dla niemowląt oraz małych dzieci.
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 

SKLEPU INTERNETOWEGO  JUKKI  https://jukki.pl/ 

 

 Informacje ogólne 

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym  https://jukki.pl/  (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w Sklepie Internetowym jest JUKKI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby: ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin i adres do korespondencji: Gospodarcza 23C , 20-211 Lublin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870177; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 500.000,00 zł.; NIP 9462701865, REGON 38755446000000, adres poczty elektronicznej: sklep@jukki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 692340514. 
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO). 
 5. Dane osobowe będą: 
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”); 
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”); 
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).  

 

 Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy 

 

 1. Zapewniamy, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem.  
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną m. in.: 

a) nazwisko i imiona Klienta;

b) adres miejsca zamieszkania klienta i adres dostawy;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b;

d) adresy elektroniczne Klienta;

e) nr telefonu;

f) Numer NIP i nazwę firmy;

g) adres IP;

h) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep internetowy.

 

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Kiedy informujemy o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie: 
 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów. 

 

 Cele przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Wykonanie Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
 2. Marketing i Newsletter. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych przez Administratora. 
 3. Marketing bezpośredni. Na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o dobry wizerunek Administratora, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów czy Usług.  
 4. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie: 
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 • Media społecznościowe. Posiadamy profile w mediach społecznościowych (Facebook [Meta], Instagram [Meta]. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji procesu prowadzenia profili w tych serwisach, w tym fanpage’y, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tych serwisach i na warunkach określonych przez administratorów tych serwisów, tj.: a) w celu prowadzenia działań marketingowych i analitycznych– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; b) w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administrator polegającego na realizowaniu marketingu własnego oraz dbania o wizerunek – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Współadministrowanie danymi osobowymi w ramach portali społecznościowych: 

Administrator jako właściciel Fanpage’a jest współadministratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych zbieranych w celach statystycznych lub reklamowych w przypadku- Facebook, Instagram: wraz z Meta Platforms Ireland Limited w Irlandii, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (Meta) 

Zasady przetwarzania danych osobowych na Facebook przez Meta są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Zasady przetwarzania danych osobowych na Instagram przez Meta są dostępne na stronie https://help.instagram.com/ . 

Informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum . 

 

 Okres przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 
 2. Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi np. przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). 
 3. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.  
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 

 Odbiorcy danych osobowych 

 1. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe. 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: 
 3. BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185. 
 4. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 
 5. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. 

 

 Twoje prawa w ochronie danych osobowych 

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo  
 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); 
 • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO); 
 • do sprzeciwu -art. 21 RODO); 
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 
 3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Naruszenie ochrony danych osobowych 

 

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu – (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. 

 

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES 

 

 1. Administrator używa plików cookies.  
 2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  
 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies: 

a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 1. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies: 

a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji, 

b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji. 

 1. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy: 

a) nasze pliki cookies, 

b) pliki cookies podmiotów trzecich. 

 1.  Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 2. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 
 • Firefox 
 • Chrome 
 • Safari 
 • Internet Explorer / Microsoft Edge 
 1. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.  
 2. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych. 
 3. Korzystamy z usług: 
 4. Google Analytics 4, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. 
 5. Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu. 
 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności z cookies. 

 

 

Regulamin Newslettera

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: jukki.pl  jest JUKKI POLAND Sp z o.o., prowadzący działalność w Lublinie pod adresem: ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin NIP 9462686172 KRS 0000769420, adres e-mail: sklep@jukki.pl numer telefonu: +48 692 340 514.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie bezpłatnych treści treści cyfrowych przez właściciela serwisu na rzecz użytkownika serwisu internetowego. W ramach usługi Newsletter użytkownik serwisu nie dokonuje płatności pieniężnej, lecz przekazuje właścicielowi serwisu swoje dane.
 3. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela serwisu na podany przez użytkownika serwisu adres e-mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczących serwisu.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego użytkownika serwisu po podaniu w części serwisu dotyczącej usługi Newsletter swojego adresu e-mail lub innych danych objętych formularzem zapisu do usługi Newsletter, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter. Poprzez kliknięcie przycisku “ZAPISZ” lub przycisku tożsamego do użytkownika zostanie przesłany link aktywujący usługę Newsletter, kliknięcie w link powoduje aktywację usługi Newsletter.
 5. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę użytkownika serwisu na przesyłanie przez serwis informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji według ustawy prawo telekomunikacyjne.
 6. Wyrażenie zgody przez użytkownika serwisuje jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter, jej brak oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.
 7. Użytkownik serwisu może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez naciśnięcie przycisku: “WYPISZ MNIE” znajdującego się w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela serwisu do użytkownika w ramach usługi Newsletter.
 8. Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. użytkownik serwisu przestaje otrzymywać wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz następuje usunięcie danych użytkownika serwisu z bazy odbiorców usługi Newsletter.
 9. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską przysługującą właścicielowi serwisu.
 10. Użytkownik serwisu może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: news@jukki.pl.
 11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika serwisu składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez serwis wynosi 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik serwisu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Użytkownik serwisu będący konsumentem może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter znajdują się w Polityce Prywatności.
 14. Właściciel serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację regulaminu Newslettera na stronie. 
 15. Użytkownik serwisu będzie poinformowany o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

 

do góry
X
Jukki
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium